Regulamin platformy Prana Energy

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów na platformie prowadzonej przez Sprzedającego pod adresem
www.prana-energy.eu

Właścicielem platformy Prana Energy jest:

 DREAM WAY
LIMITED COMPANY
312 W. 2nd St #1040
Casper, WY 82601
   Wyoming, USA
   
office@dream-way.us

Platforma prowadzi szereg usług sprzedażowych za pośrednictwem sieci Internet.

1. INFORMACJE OGÓLNE
Oferta prezentowana na stronach platformy www.prana-energy.eu nie jest stanem magazynowym firmy.

2. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ
Przyjmowanie zamówień drogą elektroniczną odbywa się w sposób automatyczny i potwierdzane jest wysyłanym do Klienta komunikatem. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza udostępnianego podczas procedury rejestracji. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówieniowego oznacza przyjęcie oferty DREAM WAY LIMITED COMPANY na zakup prezentowanych towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Złożenie zamówienia równoznaczne jest z potwierdzeniem przez Klienta znajomości warunków Regulaminu i ich akceptacją.

Zakupów mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne, które może być przeprowadzone przez utworzenie konta Klienta. Utworzenie i posiadanie konta jest bezpłatne.

3. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
Zamówienie anulować można bezpośrednio po jego złożeniu. Należy w tym celu wysłać odpowiednią informację poprzez:
E-mail: kontakt@prana-energy.eu
Telefon: 533 489 936

Konsekwencją nieuzasadnionego nieodebrania zamówionej przez Klienta przesyłki jest obciążenie go kosztami związanymi z jej opakowaniem, nadaniem i zwrotem do nadawcy.

4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Zamówienia realizowane są według kolejności wpływu. Termin realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj do 5 dni roboczych pod warunkiem, iż zamówiony produkt znajduje się w magazynie.

Zamówienia złożone w dni wolne od pracy realizowane są od kolejnego pierwszego dnia roboczego.
W przypadku braku produktu w magazynie, zostanie on wysłany do zamawiającego natychmiast po nadejściu do magazynu. W sytuacji wyjątkowej, kiedy przewidywany termin dostawy produktu do magazynu przekracza 7 dni, Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną o tym, w jakim terminie produkt zostanie mu dostarczony. Koszty przesyłki liczone są tylko raz.

Zamawiane towary przesyłane są na adres podany w zamówieniu. Dokłada się wszelkich starań, aby zawartość każdej wysłanej paczki została właściwie zabezpieczona przed ewentualnym uszkodzeniem podczas transportu.

5. CENY
Ceny towarów prezentowanych w www.prana-energy.eu są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich, euro lub innej określonej walucie.

6. SPOSOBY PŁATNOŚCI
Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz płatności, zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi w formularzu zamówieniowym.

Dostępne formy płatności:
a) płatność z góry (przelew) – opłata za towar przelewana przez Klienta na konto bankowe firmy podane w potwierdzeniu zamówienia lub poprzez automatyczne płatności internetowe.
W tytule przelewu należy wpisać nazwisko oraz numer transakcji.
b) płatność przy odbiorze (za pobraniem) – opłata za towar pobierana przy odbiorze paczki.

UWAGA! Opłata „za pobraniem” realizowana jest wyłącznie na terytorium POLSKI. Zamówienia z pozostałych krajów realizowane są tylko poprzez płatność z góry (przelew). Zastrzegamy prawo wyłączenia opcji pobrania dla wybranych produktów.

7. KOSZTY PRZESYŁKI
Wysyłki do klientów z terytorium Polski, wysyłane są za pośrednictwem kuriera Poczty Polskiej (Pocztex) lub kuriera DHL. Przesyłki do krajów Unii Europejskiej realizowane są za pośrednictwem kuriera DHL.

Przesyłka wysyłana na terytorium Polski opłacona z góry kosztuje 11,50 zł.

Za przesyłkę pobraniową wysyłaną na terytorium Polski naliczany jest koszt 11,50 zł za przesyłkę i opłata 2 zł za płatność.

Koszt przesyłki zagranicznej na terenie Unii Europejskiej zależny jest od regionu.

Wszystkie zakupy dokonywane telefonicznie oraz w sklepie internetowym wysyłamy w jednej przesyłce – chyba ze Klient życzy sobie inaczej.

8. PRAWO WŁASNOŚCI
Podmiotem zarządzającym ofertami na stronie www.prana-energy.eu jest firma DREAM WAY LIMITED COMPANY 312 W. 2nd St #1040 Casper, WY 82601 Wyoming, USA

Poszczególne towary zakupione w sklepie www.prana-energy.eu są własnością jednej z wymienionych firm:

• Life Improvement Institute LLC

do momentu uiszczenia przez Klienta pełnej zapłaty.

W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

Rachunki wystawiane są do każdego zakupu od właściciela towaru/sprzedającego.

9. ZWROT TOWARU – ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni (bez podania przyczyny) od otrzymania towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i przesłanie go na adres wskazany na formularzu odstąpienia od umowy i zwrotu towaru.

Powyższe jest możliwe tylko w przypadku gdy towar nie był używany (nie zostały zerwane plomby), nie został zniszczony oraz termin ważności towaru kończy się nie wcześniej niż 2 tygodnie przed odstąpieniem od umowy. Po odstąpieniu od umowy należy odesłać towar na w/w adres. Sklep gwarantuje w takim przypadku zwrot kwoty równej cenie sprzedaży towaru (wraz z kosztem dostawy) oraz koszty odesłania towaru ( tylko do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie). Klient nie ma prawa dokonywać zwrotu towaru na koszt sklepu. W przypadku przesłania przesyłki, wbrew powyższym postanowieniom regulaminu, na koszt odbiorcy, cena podlegająca zwrotowi na rzecz klienta, zostanie pomniejszona o zapłacone przez sklep koszty dostarczenia zwrotu. Przy rezygnacji z towaru pieniądze zwracamy przelewem bankowym na podany rachunek w terminie do 14 dni od zwrotu towaru. W wyjątkowych przypadkach zwrot może być dokonany z przekazem pocztowym.

10. REKLAMACJE
Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Reklamacje mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adres:
kontakt@prana-energy.eu

W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Nieodpłatność naprawy i wymiany w oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych , nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Kupujący traci uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

Kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż:

1) w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409):
a) oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362),
b) dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia;

2) w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru – w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego.

Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do towarów, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.

Produkty gratisowe (Prezent) są dodawane do zamówień fakultatywnie – nie podlegają wymianie ani reklamacji.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną 18 lipca 2002 (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Nie są one udostępniane, ani tym bardziej sprzedawane osobom trzecim. Na stronach www.prana24.eu nie publikuje się żadnych Spisów Klientów.

ZOBACZ PEŁNĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI

12. ZASTRZEŻENIE
Wszystkie nazwy i oznaczenia zamieszczone na stronach internetowych stanowią znaki towarowe i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z późn. zm.). Ich zwielokrotnianie, kopiowanie oraz korzystanie z ich publicznego rozpowszechniania wymaga zgody właściciela w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności ani konsekwencji wynikających z formy zastosowania informacji zawartych na stronach internetowych.

Life Improvement Institute LLC zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na stronach platformy kiedykolwiek i w każdym zakresie, bez wcześniejszego informowania użytkowników sieci.

UWAGA!
Strony Prana Energy są stronami wyłącznie informacyjnymi, tym samym nie zawierają żadnych porad medycznych, a jedynie donoszą o wynikach badań oraz prezentują opinie autorytetów naukowych.

DREAM WAY nie daje żadnej gwarancji, że produkty z jego sklepów zapewnią wyleczenie. Celem stron nie jest stawianie diagnozy, ani tym bardziej powstrzymywanie Klientów przed wizytą u lekarza.

Odpowiedzialność za treść (w każdym języku) zawartą na stronach sklepu www.prana-energy.eu ponosi firma DREAM WAY LIMITED COMPANY.

Wszelkie uwagi odnośnie treści zawartych na stronach www.prana-energy.eu należy kierować pod:
E-mail: kontakt@prana-energy.eu
Telefon: 533 489 936